Holky jako květ

Prodej ukončen
Adresa Jakubské náměstí 5, Brno
Divadelní soubor Studio DVA
Štítky Komedie
Vstupné 320–780 Kč
Režie Jan Jir­ků
Autor Ela­i­ne Murphy

Hrají: Eliš­ka Balzerová, Iva Pazder­ko­vá, Mari­ka Šoposká

Zná­te ten pocit, když se vám během jedi­né­ho roku obrá­tí život vzhů­ru noha­ma?

Amber, její mat­ka Lorra­i­ne i babič­ka Kay o tom vědí svo­je. Mla­dé Amber po ránu nebý­vá dob­ře od žalud­ku a má pro to jedi­né vysvět­le­ní: „V posled­ní době mám koco­vi­ny jako pra­se.“ Zou­fa­lá Lorra­i­ne si vez­me k srd­ci radu svo­jí psy­cho­lož­ky, „aby si tenhle týden udě­la­la aspoň jed­nu radost“, a nechá­vá se pře­mlu­vit k lek­ci sal­sy pro začá­teč­ní­ky. A babič­ka Kay? Ta i přes nároč­nou péči o své­ho nemoc­né­ho man­že­la tou­ží ješ­tě žít. Jak sama říká: „Kru­ci­nál, já pře­ce nejsem mrt­vá, jsem jenom na špat­ný stra­ně od čís­la šedesát!“

Tři oby­čej­né ženy bez zby­teč­né­ho sen­ti­men­tu a s vel­kou dáv­kou humo­ru svě­řu­jí divákům své rados­ti, trá­pe­ní i svá nej­ni­ter­něj­ší tajem­ství. Jejich odzbro­ju­jí­cí upřím­nost i not­ná dáv­ka sebe­i­ro­nie doká­žou sou­čas­ně dojmout i rozesmát.

Další akce v tomto místě

Kati Brno, Divadlo Bolka Polívky Kati
Kati Brno, Divadlo Bolka Polívky Kati
Kati Brno, Divadlo Bolka Polívky Kati
Kati Brno, Divadlo Bolka Polívky Kati

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko