Aktívna zóna – obraz, priestor, perspektíva

Zdarma

Zóna je edukačným priestorom pre návštevníkov a návštevníčky všetkých vekových kategórií, ktorí radi objavujú, experimentujú a chcú sa dozvedieť viac o zaujímavých témach z výtvarného umenia. Spájame tu interakciu, nové poznatky, zábavu a oddych s originálmi diel výtvarného umenia, ktoré inštaláciami komentujeme a vysvetľujeme.

Tretia tematická Zóna s názvom Aktívna zóna – obraz, priestor, perspektíva je venovaná technikám a princípom, vďaka ktorým sú umelci schopní docieliť dojem hĺbky v dvojrozmernom, čiže plochom obraze. Výstava tematizuje prítomnosť, či naopak, absenciu perspektívy v rôznych dielach rozličných období dejín výtvarného umenia. Predstavuje princípy lineárnej jednoúbežníkovej perspektívy, farebnej a vzdušnej perspektívy, vytvárania hĺbky prekrývaním objektov a princíp priestorových plánov.

Novšie spôsoby narábania s hĺbkou obrazu prináša technika stereoskopu, či práca s dojmom trojrozmernosti v abstrakcii len na základe geometrických pravidiel teórie perspektívy. Výstavu dopĺňa krátke nahliadnutie do teoretickej literatúry o perspektíve pre maliarov a efektná vizualizácia týchto princípov na príklade stropnej fresky Nanebovzatia Panny Márie, realizovanej na kupole katedrály v maďarskom Váci.

Jednotlivé princípy sú ukázané na origináloch zo zbierok Slovenskej národnej galérie z rôznych období dejín umenia, od autorov ako Ľudovít Fulla, Ester Šimerová-Martinčeková, Franz Anton Maulbertsch, Eugen Lehotský a mnohých iných. Každý z princípov hlbšie objasňujú edukatívne praktické inštalácie, umožňujúce návštevníčkam a návštevníkom samostatne preskúmať konkrétne témy a vizualizovať zákonitosti tvorby priestoru v obraze.

(pozn. red.: Použité fotografie sú z predošlej výstavy Aktívna Zóna)

Ďalšie akcie v tomto meste

Európa v obrazoch: (Ne)cestovanie po kultúrnych a prírodných pamiatkach Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác Európa v obrazoch: (Ne)cestovanie po kultúrnych a prírodných pamiatkach
Motýľa nekúpiš Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác Motýľa nekúpiš
Archív Júliusa Kollera Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác Stála Archív Júliusa Kollera
Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác Stála Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom

© 2022 GoOut Slovensko, s.r.o., Slovensko